01015 м. Київ, вул. Січневого повстання, 25, корп. 64; тел.: (044) 201 73 35, 538 13 27, E-mail: spbupc@mail.ru

 

 

№ 09-11/04

10 Листопада 2004 р.

ГОЛОВІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

п. ОМЕЛЬЧЕНКУ О. О.

 

Шановний Олександре Олександровичу!

            Повідомляємо Вам, що 11 листопада 2004 року відбудеться пікетування Київської Міської Адміністрації віруючими громадянами України у зв’язку з невиконанням Вашого рішення про створення комісії КМДА у складі представників Управління внутрішньої політики КМДА та релігійних громад Української Православної Церкви із приводу повернення храмів, які належали Церкві.

Приводом для пікетування також є ненадання земельних ділянок для будівництва нових храмів, передавання храмів релігійним громадам, які не мають на них права історичної спадковості.

Просимо Вас, шановний Олександре Олександровичу, вийти до пікетуючи православних громадян і пояснити їм, чому немає результатів роботи комісії, створеної за Вашим розпорядженням? Може, причиною цього є Ваша принципова позиція?

Протягом років не вирішується питання про надання Всеукраїнському Православному Братству Святого Архістратига Божого Михаїла Української Православної Церкви корпусу у Києво-Печерській Лаврі з метою виконання ним статутних обовязків. Із цього приводу до Вас звертався Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Володимир. Однак, чиновники знаходять найрізноманітніші приводи, аби не виконувати цього прохання.

Подібний стан справ спостерігається й щодо інших потреб православної громадськості. Не повернуто громадам Української Православної Церкви Свято-Духовську церкву Києво-Братського монастиря, храм святого Олександра Невського, Андріївську, Кирилівську церкви. Не вирішене питання про надання у постійне користування Успенського собору й Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври. Греко-католицькій громаді незаконно передана церква на Аскольдовій могилі в імя святого Миколи Доброго.

У Львові, Івано-Франківську громади Української Православної Церкви не можуть збудувати навіть найменшого храму. Однак, у Києві, з Вашої підтримки, будується грандіозний греко-католицький центр. Хоча, ще Митрополит Петро Могила і Богдан Хмельницький, справжні патріоти України, вигнали уніатів з Видубицького монастиря, Софії Київської, будучи поборниками Православної віри, народної Державності. На фоні засилля деструктивних культів, надання Сандею Аделаджі, громадянину Нігерії, великої земельної ділянки у престижному районі столиці України, Ваші чиновники з Вашої ж мовчазної згоди перешкоджають наданню землі для будівництва храмів для православних людей, Ваших братів і сестер по вірі, громадян України, киян, про інтереси яких Ви так декларативно піклуєтеся.

У своїй відповіді на звернення православних громадян, шановний Олександре Олександровичу, Ви, як кандидат на пост Президента України, зазначаєте, що вірите у те, що “рано чи пізно вій дійсно візьме владу в свої руки”

(Вихідний № 334 від 07.10.2004 р.).

З огляду на Вашу впевненість, православні люди хотіли б дізнатися, що ж то за ВІЙ, якому Ви так пророчите владу? І яка саме перспектива, у разі його приходу до влади, буде у віруючих людей, які вшановують Господа нашого Іісуса Христа, та є ворогами інфернальних сил, диявола, і ВІЯ, як одного з представників пекельного тандему, зокрема?

 

Від імені православних громадян України,

Голова Всеукраїнського

Православного Братства                                                                                                                Валентин ЛУКІЯНІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 09-11/04

10 Ноября 2004 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КИЕВСКОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

г. ОМЕЛЬЧЕНКО О. О.

 

Уважаемый Александр Александрович!

            Сообщаем Вам, что 11 ноября 2004 года состоится пикетирование Киевской Городской Администрации верующими гражданами Украины в связи с невыполнением Вашего решения о создании комиссии КМДА в составе представителей Управления внутренней политики КМДА и религиозных общин Украинской Православной Церкви по поводу возвращения храмов, которые принадлежали Церкви.

Поводом для пикетирования также является непредоставление земельных участков для строительства новых храмов, передача храмов религиозным общинам, которые не имеют на них права исторической наследственности.

Просим Вас, уважаемый Александр Александрович, выйти к пикету православных граждан и объяснить им, почему нет результатов работы комиссии, созданной по Вашему распоряжению? Может, причиной этого является Ваша принципиальная позиция?

На протяжении лет не решается вопрос о предоставлении Всеукраинскому Православному Братству Святаго Архистратига Божия Михаила Украинской Православной Церкви корпуса в Киево-Печерская Лавре с целью выполнения им уставных обязанностей. По этому поводу к Вам обращался Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнеший Митрополит Владимир. Однако, чиновники находят разнообразнейшие поводы, лишь бы не выполнять этой просьбы.

Подобное состояние дел наблюдается и относительно других потребностей православной общественности. Не возвращены общинам Украинской Православной Церкви Свято-Духовская церковь Киево-Братського монастыря, храм святого Александра Невского, Андреевская, Кирилловская церкви. Не решен вопрос о предоставлении в постоянное пользование Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры. Греко-католической общине незаконно передана церковь на Аскольдовой могиле имени святого Николая Доброго.

Во Львове, Ивано-Франковске общины Украинской Православной Церкви не могут построить даже наименьшего храма. Однако, в Киеве, с Вашей поддержкой, строится грандиозный греко-католический центр. Хотя, еще Митрополит Петр Могила и Богдан Хмельницкий, настоящие патриоты Украины, выгнали униатов из Выдубицкого монастыря, Софии Киевской, будучи поборниками Православной веры, народной Государственности. На фоне засилия деструктивных культов, предоставления Сандею Аделадже, гражданину Нигерии, большого земельного участка в престижном районе столицы Украины, Ваши чиновники из Вашего же молчаливого согласия препятствуют предоставлению земли для строительства храмов для православных людей, Ваших братьев и сестер по вере, граждан Украины, киевлян, об интересах которых Вы так декларативно заботитесь.

В своем ответе на обращение православных граждан, уважаемый Александр Александрович, Вы, как кандидат на пост Президента Украины, отмечаете, что верите в то, что “рано или поздно вий действительно возьмет власть в свои руки”

(Исходящий № 334 от 07.10.2004 г.).

Учитывая Вашу уверенность, православные люди хотели бы узнать, что же это за ВИЙ, которому Вы так предрекаете власть? И какая именно перспектива, в случае его прихода к власти, будет у верующих людей, которые почитают Господа нашего Иисуса Христа, и являются врагами инфернальных сил, дьявола, и ВИЯ, как одного из представителей адского тандема, в частности?

 

От имени православных граждан Украины,

 

Председатель Всеукраинского

Православного Братства                                                                                                              Валентин ЛУКИЯНИК

 

 

Hosted by uCoz