01015 м. Київ, вул. Січневого повстання, 25, корп. 64; тел.: (044) 201 73 35, 538 13 27, E-mail: spbupc@mail.ru

вернуться на главную страницу

Код ЄДРПОУ: 24928190

№ 170-01/05

20 Cічня 2005 р.

УРЯДУ УКРАЇНИ,

КЕРІВНИКАМ ГРОМАДСЬКИХ І

ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,

ДО МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ,

КЕРІВНИКАМ ЗМІ

 

ЗАЯВА

Як стало відомо з достовірних джерел, Державний комітет України у справах релігій є ініціатором недоречного релігійного дійства у Софії Київській під час інавгурації Президента України Віктора Ющенка.

Заплановане у древній Софії "благословення" Віктора Ющенка на Президентство усіма лідерами релігійних організацій України, у якому передбачається й участь Предстоятеля канонічної Української Православної Церкви Московського Патріархату, безперечно, є одним із чинників дискредитації в очах громадськості як лідерів релігійних організацій України, так і самого інавгурованого - Віктора Ющенка.

Необхідно також зауважити, що пропозиція Державного комітету України у справах релігій, як і завжди, має прихований характер примусу. Саме тому відмова брати участь у цьому заході тих чи інших лідерів релігійних організацій у подальшому матиме для них негативні наслідки.

Недоцільність реалізації такого заходу полягає також у поглибленні напруженості в міжконфесійних стосунках під час виборів Президента України, що може призвести до ще більшого їхнього загострення. До того ж, подібні релігійні заходи на урядовому рівні суперечать загальноприйнятим цінностям відкритого суспільства, принципи якого ґрунтуються на чіткому розмежуванні світського й релігійного життя пересічних громадян, державних діячів.

Саме тому Союз Православних Братств Української Православної Церкви вважає організацію на урядовому рівні благословення представниками усіх релігійних організацій на Президентство Віктора Ющенка недоречним, оскільки духовне життя, подібно як і приналежність до тієї чи іншої релігійної конфесії, є його приватною справою. Відтак, нав'язування тими чи іншими урядовцями благословень Президентові лідерами усіх релігійних конфесій, усупереч його власного духовного вибору й уподобань, є ганебним.

Натомість, офіційна зустріч Президента після інавгурації із представниками релігійних конфесій, обговорення проблем щодо загального забезпечення принципів свободи совісті й релігійних переконань віруючих громадян, про реституцію майна релігійних організацій й обопільне висловлення побажань у справі подальшого розвитку взаємин між конфесіями й Урядом є більш доцільним кроком Уряду, що свідчитиме про відсутність його релігійної заангажованості, сприятиме громадянському примиренню й усуненню підстав для міжконфесійних конфліктів.

Прес-служба

Союзу Православних Братств

Української Православної Церкви

 

№ 170-01/05

20 Января 2005 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ,

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

К МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ,

РУКОВОДИТЕЛЯМ СМИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Как стало известно из достоверных источников, Государственный комитет Украины по делам религий является инициатором неуместного религиозного действа в Софие Киевской во время инаугурации Президента Украины Виктора Ющенко.

Запланированное в древней Софие "благословение" Виктора Ющенко на Президентство всеми лидерами религиозных организаций Украины, в котором предполагается и участие Предстоятеля канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, бесспорно, является одним из факторов дискредитации в глазах общественности как лидеров религиозных организаций Украины, так и самого инаугуранта - Виктора Ющенко.

Необходимо также заметить, что предложение Государственного комитета Украины по делам религий, как и всегда, имеет скрытый характер принуждения. Именно поэтому отказ принимать участие в этом мероприятии тех или иных лидеров религиозных организаций в дальнейшем будет иметь для них отрицательные последствия.

Нецелесообразность реализации такого мероприятия представляется также в факте углубления напряженности в межконфессиональных отношениях во время выборов Президента Украины, что может привести к еще большему их обострению. К тому же, подобные религиозные мероприятия на правительственном уровне противоречат общепринятым ценностям открытого общества, принципы которого базируются на четком размежевании светской и религиозной жизни простых граждан, государственных деятелей.

Именно поэтому Союз Православных Братств Украинской Православной Церкви считает организацию на правительственном уровне благословения представителями всех религиозных организаций на Президентство Виктора Ющенко неуместным, поскольку духовная жизнь, подобно как и принадлежность к той или другой религиозной конфессии, является его частным делом. Кроме того, навязывание теми или иными членами правительства благословений Президенту лидерами всех религиозных конфессий, вопреки его собственного духовного выбора и приверженности, является позорным.

Вместе с тем, официальная встреча Президента после инаугураци с представителями религиозных конфессий, обсуждение проблем относительно общего обеспечения принципов свободы совести и религиозных убеждений верующих граждан, о реституции имущества религиозных организаций и обоюдное высказывание пожеланий в деле дальнейшего развития взаимоотношений между конфессиями и Правительством представляется более целесообразным шагом Правительства, что будет свидетельствовать об отсутствии его религиозной заангажированности, станет шагом к гражданскому примирению и устранению оснований для межконфессиональных конфликтов.

Пресс-служба

Союза Православных Братств

Украинской Православной Церкви

вернуться на главную страницу

Hosted by uCoz