01015 м. Київ, вул. Січневого повстання, 25, кору. 64; тел.: (044) 201 73 35, 538 13 27, E-mail: spbupc@mail.ru

 

 

№ 01-12/04

1 Грудня 2004 р.

ЗВЕРНЕННЯ

     ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

 

         Союз Православних Братств Української Православної Церкви звертається до боголюбивого православного народу України з закликом посилити піст та молитву у цей важкий для нашої Батьківщини час.

Православна громадськість обурена злочинною спробою групи політиканствуючих олігархів, керованих іноземними спецслужбами, вчинити антиконституційний переворот у нашій Державі.

Результатом безвідповідальних, цинічних і злочинних дій цих людей стала дестабілізація політичної та соціально-економічної ситуації у нашій країні. В умовах як вимушеної так і свідомої а тому злочинної бездіяльності компетентних владних структур, країна невблаганно скочується у прірву. Заручницею особистих амбіцій, зажерливості та кланових інтересів безвідповідальних політиків стала економічна безпека, територіальна цілісність і суверенітет нашої Держави.

Державні установи, від яких залежить життєдіяльність країни, заблоковані. Верховний Суд та Верховна Рада змушені приймати доленосні для народу рішення під тиском звезеного під їхні стіни натовпу. Виробництво на підприємствах та учбовий процес у навчальних закладах принесені у жертву “революційній доцільності”...

Усе це до болю нагадує страшні події 1917 року, наслідки яких усім нам відомі. Ми закликаємо усі здорові політичні сили України непохитно стояти на позиціях Конституції і законності. Необхідно припинити будь-які політичні акції до оприлюднення рішення Верховного Суду України.

Верховна Рада повинна негайно відмінити необґрунтоване рішення про недовіру Урядові, яке лише посилює деструктивні процеси у Державі та закрити позачергову сесію, яка не повинна проводитися в умовах тиску юрби. Пропозиція про “переголосування” другого туру має бути відхилена як неконституційна і така, що унеможливлює демократичне волевиявлення українського народу, надаючи явну перевагу одному із двох кандидатів.

Священне Письмо закликає нас: “Пізнайте Істину і Істина визволить вас”. Тільки відданість  Законові і послух істині, яка буде встановлена Верховним Судом, здатна визволити народ України зі страшних обіймів хаосу, розрухи та розбрату.

 

 

від імені православної громадськості України

 

Голова

Союзу Православних Братств

Української Православної Церкви                                                                 Валентин ЛУКІЯНІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 01-12/04

1 Декабря 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ

     К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ

 

         Союз Православных Братств Украинской Православной Церкви обращается к боголюбивому православному народу Украины с призывом усилить пост и молитву в этот трудный для нашей Родины время.

Православная общественность возмущена преступной попыткой группы политиканствующих олигархов, управляемых иностранными спецслужбами, совершить антиконституционный переворот в нашем Государстве.

Результатом безответственных, циничных и преступных действий этих людей постоянная дестабилизация политической и социально-экономической ситуации в нашей стране. В условиях как вынужденной так и сознательной а потому преступной бездеятельности компетентных властных структур, страна неумолимо скатывается в пропасть. Заложницей личных амбиций,  алчности и клановых интересов безответственных политиков стала экономическая безопасность, территориальная целостность и суверенитет нашего Государства.

Государственные учреждения, от которых зависит жизнедеятельность страны, заблокированы. Верховный Суд и Верховная Рада вынуждены принимать судьбоносные для народа решения под давлением свезенной под их стены толпы. Производство на предприятиях и учебный процесс в учебных заведениях принесены в жертву “революционной целесообразности”...

Все это до боли напоминает страшные события 1917 года, последствия которых всем нам известны. Мы призываем все здоровые политические силы Украины стойко стоять на позициях Конституции и законности. Необходимо прекратить любые политические акции до обнародования решения Верховного Суда Украины.

Верховная Рада должна немедленно отменить необоснованное решение о недоверии Правительству, которое лишь усугубляет деструктивные процессы в Государстве и закрыть внеочередную сессию, которая не должна проводиться в условиях давления толпы. Предложение о “переголосовании” второго тура должно быть отклонено как неконституционное и такое, которое делает невозможным демократическое волеизъявление украинского народа, предоставляя явное преимущество одному из двух кандидатов.

Священное Писание призывает нас: “Познайте Истину и Истина освободит вас”. Только преданность  Закону и послушание истине, которая будет установлена Верховным Судом, способны освободить народ Украины от страшных объятий хаоса, разрухи и раздора.

 

 

от имени православной общественности Украины

 

Председатель

Союза Православных Братств

Украинской Православной Церкви                                                                 Валентин ЛУКИЯНИК

Ра

 

 

 

Hosted by uCoz